Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ4

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

                         มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองและรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการ

ของรัฐมนตรีปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

         ยุทธศาสตร์
                    1. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีและกระทรวงในเชิงยุทธศาสตร์ 
                    2. วิเคราะห์สถานการณ์ เชื่อมโยงนโยบายของกระทรวงกับภาพรวมนโยบายของรัฐบาลระดับมหภาค 
                    3. ประสานนโยบายกับกระทรวงต่าง ๆ 
                    4. ประสานกับหน่วยงานภายในกระทรวงเพื่อสนับสนุนรัฐมนตรีในการจัดทำนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
                        ของกระทรวงตามที่รัฐมนตรีได้จัดทำข้อตกลงการให้บริการสาธารณะจัดทำรายงานผลต่อรัฐบาล รัฐสภา
                        และสาธารณชน 
                    5. เป็นหน่วยงานประสานการดำเนินนโยบายระหว่างรัฐบาลกับกระทรวง