Loading...

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ6

ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 มี.ค. 64

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานด้านรัฐสภา เรื่อง การตอบกระทู้ถาม ส่วนประสานการเมือง - สำนักงานรัฐมนตรี ปี 2564

1 เม.ย. 65

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การรับ - ส่งหนังสือราชการ ของส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 มี.ค. 63

แบบฟอร์ม ปค. 5

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4736 ครั้ง
28 ก.พ. 63

แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ สร

24 พ.ย. 60

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (Updata)

24 ก.ค. 60

ประกาศ!! รายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของ สร.ทส.

8 พ.ค. 60

รายละเอียดการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์

9 พ.ค. 60

ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1