Loading...

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

เลขานุการฯ รมว.ทส. มอบหมายหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น หัวข้อ “รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อลดภาวะโลกร้อน”

เลขานุการฯ รมว.ทส. มอบหมายหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น  หัวข้อ “รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อลดภาวะโลกร้อน”

เลขานุการฯ รมว.ทส. มอบหมายหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น  หัวข้อ “รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อลดภาวะโลกร้อน”

3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
พร้อมทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และ นายสุขชาติ เลิศวุฒิรักษ์ เป็นผู้ดำเนินงานและจัดทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อลดภาวะโลกร้อน” จึงได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อวิพากษ์และข้อแนะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ต่อไป

ทั้งนี้ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมและขอบคุณในการจัดสัมมนาดังกล่าวในการปลูกต้นไม้ยืนต้น เห็นควรมีอาสาสมัครเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความตระหนักและจิตสำนึกด้านการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ช่วยลดปัญหาโลกร้อน เพิ่มพื้นที่ป่าไม้สีเขียวและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศและโลกได้อย่างยั่งยืน 

แกลเลอรี่