Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

รมว.ทส. ให้ความมั่นใจ จะติดตามล่าคดีเสือดำ ในทุ่งใหญ่นเรศวรจนคดีถึงที่สุด

รมว.ทส. ให้ความมั่นใจ จะติดตามล่าคดีเสือดำ ในทุ่งใหญ่นเรศวรจนคดีถึงที่สุด

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามสถานการณ์สัตว์ป่า และกรณีการลักลอบเข้าไปตั้งแคมป์และล่าสัตว์ป่าในพื้นที่หวงห้ามเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และหารือแนวทางป้องกันและกำหนดมาตรการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมทั้งมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการกระทำผิดของนักท่องเที่ยว โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 202 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
      ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรณีการลักลอบเข้าไปตั้งแคมป์และล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ป่า
หวงห้าม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อติดตามการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดจนกว่าคดีจะสิ้นสุด ขณะที่ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตะวันตก ก็ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ ทุกคนร่วมกันทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และไม่ยอมรับเงิน เพื่อปกปิดการทำความผิด

ภาพ : อาทิตยา / ข่าว/เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แหล่งที่มา www.mnre.go.th