Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

ทส. ครบรอบ 17 ปี เดินหน้าฟื้นฟู อนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส. ครบรอบ 17 ปี เดินหน้าฟื้นฟู อนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส. ครบรอบ 17 ปี เดินหน้าฟื้นฟู อนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าการดำเนินงานด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประโยชน์สุขแก่ประชาชน
          วันนี้ (3 ตุลาคม 2562) โดยเวลาประมาณ 07.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ ประกอบด้วย นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมพิธีสักการะ
พระพุทธสยัมภู พระประจำกระทรวง และศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ จากนั้น ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์จากวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 17 ปี
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวให้กำลังใจและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ​ 20 ปี และให้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้
          ► ด้านทรัพยากรน้ำ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ รวมทั้ง การขุดเจาะน้ำบาดาลและการเติมน้ำใต้ดินในฤดูน้ำหลาก เพื่ออุปโภค บริโภค
          ► ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วม และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก การนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง PM2.5 PM10 รวมทั้ง พัฒนาการดำเนินงานด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA /EHIA
          ► ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งผืนป่า สัตว์ป่า ท้องทะเล การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เน้นการทำงานแบบบูรณาและการมีส่วนร่วม และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           ► ด้านการบริหารจัดการ เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อีกทั้งให้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อกฎหมาย​
กฎ​ ระเบียบ​ ข้อบังคับ​ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการปกป้อง ดูแล​ รักษา​ ทรัพยากรป่าไม้ ท้องทะเล และสิ่งแวดล้อม
          นอกจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ โดยเฉพาะทางโซเซียลมีเดีย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ตลอดจนขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการ การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงกัน

 

ที่มา : www.mnre.go.th

แกลเลอรี่