Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

วราวุธ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมทำบุญตักบาตรงดโฟมและพลาสติกหูหิ้ว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

วราวุธ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมทำบุญตักบาตรงดโฟมและพลาสติกหูหิ้ว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

วราวุธ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมทำบุญตักบาตรงดโฟมและพลาสติกหูหิ้ว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งดโฟมและถุงพลาสติกหูหิ้ว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563

         วันนี้ ( 3 มกราคม 2563) เวลา 07.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุญยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณหน้าอาคาร จากนั้นเวลา 08.00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนของคณะข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ กล่าวขอพรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          โอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวขอบคุณและให้โอวาทแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจจัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันนี้ และขอบคุณที่ได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์ รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเป้าหมายการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.2563 จะเป็นปีแห่งการลดมลพิษของประเทศไทย เป็นปีแห่งการใกล้ชิดและรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับเป็นเสมือนผู้พิทักษ์ความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับคืนสู่แผ่นดินไทย ทั้งนี้ ในปีใหม่นี้ ขอให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ทุกท่าน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย และอุปัทวันตรายทั้งปวง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เป็นพลังแผ่นดินให้ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

แกลเลอรี่