Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

กระทรวงทรัพยากรฯ บูรณาการการดำเนินงานกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กระทรวงทรัพยากรฯ บูรณาการการดำเนินงานกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

        กระทรวงทรัพยากรฯ บูรณาการการดำเนินงานกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

           วันนี้ (30 มกราคม 2563) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน ร่วมกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมการประชุมฯ โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวในที่ประชุมว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการพัฒนาการและยกระดับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ หัวใจสำคัญในการดำเนินงาน คือ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยยังคงรักษาความสมดุลและความกลมกลืนกับธรรมชาติ
       ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้หารือและพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันในเรื่องดังต่อไปนี้
       1. การจัดการแข่งขันวิ่งเทรลในประเทศไทย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
       2. การอนุรักษ์โลมาอิรวดี ในทะเลสาบสงขลา และการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าบริเวณอ่าวไทยตอนบน
       3. การสนับสนุนการพัฒนา Sand dune ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
       4. ปัญหาแมงกะพรุนกล่อง และแนวทางการแก้ไข
       5. การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงภัยบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เช่น บริเวณน้ำตกหน้าเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น 
       6. มาตรการจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยว และแนวทางการแก้ไข เช่น ปัญหา ณ บ่อขยะ ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       7. มาตรการแก้ปัญหาลิงในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
       8. การปิดอ่าวมาหยา
       9. การผลักดันการพัฒนา น้ำตกโผงโผง ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตาน

แกลเลอรี่