Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

ทปษ.รมว.ทส.’ยุทธพล’ ควงอธิบดี ทช. และอธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่แก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง

ทปษ.รมว.ทส.’ยุทธพล’ ควงอธิบดี ทช. และอธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่แก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง

ทปษ.รมว.ทส.’ยุทธพล’ ควงอธิบดี ทช. และอธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่แก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง

       วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จ.ระนอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
       นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายธีระพล ชลิศราพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง นายสุวิทย์ หลักชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ระนอง) นายธัญวิทย์ ธรรมสุนทร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง พร้อมด้วยผู้บริหารกรม ทช. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ดินจังหวัดระนอง ธนารักษ์พื้นที่ระนอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง นายกเทศมนตรี ผู้นำท้องที่ที่เกี่ยวข้อง คณะเจ้าหน้าที่ ทช. และประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อส่งมอบให้กรมธนารักษ์ไปจัดให้ผู้ที่ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมเช่าตามกฎหมายที่ราชพัสดุ

แกลเลอรี่