Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมมอบนโยบายแก้ภัยแล้ง

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมมอบนโยบายแก้ภัยแล้ง

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมมอบนโยบายแก้ภัยแล้ง

                 วันที่ (20 กุมภาพันธ์ 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายเเนวทางการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงาน ให้การต้อนรับเเละรับมอบนโยบายเเนวทางในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดังนี้
                 1. ในภาวะปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีบทบาทสำคัญที่สุดที่จะดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น เมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยเร็วที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
                 2. การบูรณาการร่วมกันของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเคยให้นโยบายไปแล้วว่า เมื่อมีการจัดหาแหล่งน้ำผิวดินที่ไหน จะต้องมีการเจาะบ่อน้ำบาดาล หรือเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยไม่เลือกว่าจะอยู่ในเขตชลประทาน หรือนอกเขตชลประทาน
                 3. งานโครงการพระราชดำริ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ต้องให้ความสำคัญที่สุด เพราะทุกโครงการล้วนทำเพื่อแผ่นดินไทย และพสกนิกรชาวไทยทั้งสิ้น 
                 4. การทำงานทุกอย่างต้องบูรณาการเป็นภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่แบ่งแยกว่างานเป็นกรมใดกรมหนึ่ง เพราะทุกภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้วนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งหมด
                 5. ให้สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้เเก่ประชาชน
                 ในการเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ได้ให้กำลังใจ และเยี่ยมชมศูนย์นาคราช พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกในโอกาสตรวจเยี่ยมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แกลเลอรี่