Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

ทส.ช่วยเหลือประชาชนแก้ภัยแล้ง เริ่มที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ทส.ช่วยเหลือประชาชนแก้ภัยแล้ง เริ่มที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

        ทส.ช่วยเหลือประชาชนแก้ภัยแล้ง เริ่มที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


       วันนี้ (9 มี.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน มอบภาชนะบรรจุน้ำให้แก่ผู้แทนชุมชน รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ในกิจกรรม "ทส.ช่วยเหลือประชาชนแก้ภัยแล้ง" โดยมีนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยคลองเตย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
       นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า ปัจจุบันหลายพื้นที่ไม่สามารถจัดหาน้ำผิวดินได้ โดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านห่างไกลการเข้าถึงแหล่งน้ำ ดังนั้น น้ำบาดาล จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค โดยยังคงเหลือปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อีกถึง 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งรัดให้กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น หัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือ การอนุรักษ์ผืนป่า เพราะผืนป่าคือพื้นที่ในการผลิตน้ำ ผลิตอากาศ จึงอยากขอความร่วมมือทุกคนในการดูแลรักษาผืนป่า ไม่เผา ไม่ทำลายป่า และขอให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ดูแลอนุรักษ์ผืนป่าเพื่อให้ประเทศไทยมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป
      ในปี พ.ศ.2563 มีการคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เคยตกเป็นปกติถึง 1,500 มิลลิเมตรต่อปี จะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเพียง 800 มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้น ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีเป็น 1 ใน 22 จังหวัดที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้เริ่มดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 52 แห่ง หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะมีประชาชนได้รับประโยชน์รวม 400 ครัวเรือน และมีปริมาณน้ำต้นทุนรวม 1,170,300 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ทั้งนี้ ยังมีแผนเจาะบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ รวม 2,029 แห่ง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชนในพื้นที่อื่นๆต่อไป

 

ที่มา : www.mnre.go.th

แกลเลอรี่