Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

'วราวุธ' มอบนโยบายองค์การสวนสัตว์ เน้นย้ำ ดำเนินตามพระบรมราโชวาท

'วราวุธ' มอบนโยบายองค์การสวนสัตว์ เน้นย้ำ ดำเนินตามพระบรมราโชวาท

'วราวุธ' มอบนโยบายองค์การสวนสัตว์ เน้นย้ำ ดำเนินตามพระบรมราโชวาท

     วันนี้ (12 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน แก่คณะกรรมการบริหารองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายธเนศพล ธนบุญยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการบริหารองค์การสวนสัตว์ สรุปดังนี้

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานที่ดินสำหรับก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ การออกแบบ การทำงานของสวนสัตว์แห่งใหม่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หัวใจสำคัญที่สุดคือการดำเนินงานตามพระบรมราโชวาท ภารกิจอันดับหนึ่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ งานโครงการหลวงต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะถือเอาประโยชน์ของแผ่นดินไทย ประโยชน์เพื่อประชาชนคนไทยเป็นที่ตั้ง

2. ขอให้เร่งดำเนินการตามภารกิจที่มี คือ การออกแบบและจัดสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ต้องมีความทันสมัย เน้นความเป็นอยู่ของสัตว์ การจัดการพื้นที่ต้องให้สัตว์ได้อยู่อย่างอิสระเสรี ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต การสืบพันธุ์ คล้ายคลึงกับธรรมชาติมากที่สุด สัตว์ทุกตัวต้องมีความสุข เน้น "ให้สัตว์ดูคน ไม่ใช่คนดูสัตว์" คนดูจะมีความสุขที่เห็นสัตว์มีความสุข ระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ต้องออกแบบให้มีความเหมาะสม เป็นระบบ ชัดเจน มีการแยกขยะที่ชัดเจน การจัดการน้ำเสีย การจัดการสิ่งปฏิกูลต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด การรักษาสภาพแวดล้อมต้องมีมาตรฐาน การออกแบบอารยสถาปัตย์ให้เป็น Universal Design เอื้อต่อคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ คลอบคลุมผู้พิการ การให้ความรู้ต้องทันสมัย การ Inter active สัตว์ต่างๆ ต้องเหมาะสมกับยุค 4.0 ดึงดูดเด็กยุคใหม่

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ มีความสำคัญอย่างยิ่ง การเบิกจ่ายงบประมาณสะท้อนให้เห็นศักยภาพผู้บริหารองค์กร และสะท้อนให้เห็นศักยภาพผู้บริหารกระทรวง ทั้งยังเสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีความแข็งแรง

4. ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งใหม่ ขอให้ทุกท่านทำงานได้อย่างเต็มที่ การให้ความรู้ ความบันเทิง ทุกๆ มิติ ต้องสะท้อนถึงการอนุรักษ์ ความเข้าใจในธรรมชาติ รวมถึงขั้นตอนในการก่อสร้างต้องให้มีผลกระทบต้อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม

5. เรื่องการบริหารจัดการ ฝากดูแลเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสวนสัตว์ทุกแห่งในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ ให้มีการปรับปรุง ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ทุกๆ ตัวในสวนสัตว์ทุกๆ แห่ง ต้องอยู่ได้อย่างมีความสุข

6. การทำงานทุกๆ ขั้นตอน ต้องนำความกราบบังคมทูลองค์พระอุปถัมภ์ให้ทรงทราบโดยตลอด ต้องรายงานความก้าวหน้า โดยเฉพาะการก่อสร้าง เรียนราชเลขาฯ เป็นสิ่งสำคัญ

 

ที่มา : www.mnre.go.th

แกลเลอรี่