Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

รมว.ทส. นำทีมปลูกต้นไม้ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

รมว.ทส. นำทีมปลูกต้นไม้ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

วันนี้ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นตะเคียนทอง ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน และในพื้นที่ของตนเอง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศไทยร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อฟื้นฟูป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามยุทธศาสตร์ชาติ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และแก้ไขปัญหา PM 2.5
นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ยังได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาทิ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในที่ตั้งของหน่วยงาน กิจกรรมแจกกล้าไม้ให้กับประชาชนเพื่อได้นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ เป็นต้น
ทั้งนี้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ ได้เสนอคณะรัฐมนตรีว่าด้วยสภาพของฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ต้นไม้ที่ปลูกในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูฝน เมื่อฝนทิ้งช่วงเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำ ทำให้ได้รับความเสียหายได้รับผลผลิตไม่เท่าที่ควร จึงขอพิจารณาอนุมัติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝนเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ ให้วันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ของประเทศไทยสืบมา

แกลเลอรี่