Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

ธเนศพล !! เลขา รมว.ทส. ตรวจเยี่ยม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

ธเนศพล !! เลขา รมว.ทส. ตรวจเยี่ยม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

       วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        โครงการดังกล่าวฯ เป็นการก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 500 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน 1 แห่ง ก่อสร้าง บ่อกรองรับน้ำ 1 แห่ง วางท่อส่งน้ำ ขนาด 6 นิ้ว ความยาวรวม 1,655 เมตร  เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ บ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎรบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ     50 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 350 ไร่ โดยนายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และ    นายนิทัศน์   สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ เป็นผู้บรรยายสรุป ทั้งนี้ เลขาฯ รมว.ทส. ได้ให้ข้อคิดเห็นในการตรวจเยี่ยมโครงการ ดังนี้

1. ขอให้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 ก่อนที่สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สามารถใช้งานได้จริงได้มาตรฐานและได้ประโยชน์สูงสุด

2. ขอให้จังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ โดยแต่งตั้งจาก ภาคส่วนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวแทนจากจังหวัด อำเภอ โรงพยาบาล  ทสจ. กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อดำเนินงานและประสานงานโครงการ

3. ในการดำเนินโครงการ ขอให้จัดทำหนังสือประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น การขุดวางท่อให้ทำหนังสือขออนุญาต ไปยังเทศบาลเจ้าของพื้นที่ การวางระบบโซล่าเซลล์

ต้องแจ้งเทศบาล ให้เรียบร้อย

4. มอบหมายให้ ทสจ.เชียงใหม่ ประสานงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควบคู่ไปกับกรมทรัพยากรน้ำ

แกลเลอรี่