Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

วราวุธ ตรวจการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วราวุธ ตรวจการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วราวุธ ตรวจการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วันนี้ (7 ก.ค. 63) เวลา 9.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจราชการการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รับฟังบรรยายเกี่ยวกับสถานภาพชายฝั่ง สรุปประเด็นปัญหา และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ทดลองการปรับปรุงและฟื้นฟูระบบนิเวศด้านหน้าชายหาด และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมของพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วม และมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

ปัจจุบันมีโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาประกอบไปด้วยเขื่อนกันคลื่น เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย และกำแพงป้องกันคลื่น ซึ่งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากโครงสร้างดังกล่าวทำให้ส่งผลต่อทัศนียภาพด้านหน้าพระราชนิเวศน์ฯ ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ และยังส่งผลให้เกิดการกัดเซาะต่อพื้นที่ข้างเคียง นอกจากนี้เขื่อนกันคลื่นบริเวณปากคลองบางตราน้อย และคลองบางตราใหญ่ ทำให้เกิดการรุกล้ำของน้ำเค็ม จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และทีมนักวิชาการได้เสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยระยะแรกอาจต้องปรับปรุงโครงสร้างประเภทรอดักทราย เพื่อปรับทัศนียภาพให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำทะเลรุกล้ำอาจจะมีกั้นน้ำในบางช่วง โดยแนวคิดดังกล่าวต้องนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้มอบหมายให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการปรับโครงสร้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยให้ทีมนักวิชาการศึกษาวิจัยรูปแบบการปรับภูมิทัศน์ เพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศธรรมชาติ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ของโบราณ และไม่กระทบบริเวณพื้นที่ข้างเคียง

แกลเลอรี่