Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

พลเอกประวิตร สั่งการ ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เร่งปลูกป่า ป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน และขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

พลเอกประวิตร สั่งการ ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เร่งปลูกป่า ป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน และขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

พลเอกประวิตร สั่งการ ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เร่งปลูกป่า ป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน และขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

              วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ อาคารคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นกลไกหลัก ในการบูรณาการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
               1. โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในพื้นที่ โดยปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ร่วมกับ ศอญ. ทส. และจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้ง สร้างกลไกการรับรู้ โดยใช้เครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน เป็นช่องทางสื่อสารและสร้างความร่วมมือกับประชาชน
                2. ป่าชุมชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัด เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการและกำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการป่าชุมชนในแต่ละพื้นที่
                3. โครงการ คทช. ให้เร่งรัดการสำรวจการถือครองและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำหรือพื้นที่ชั้นคุณภาพน้ำ 1 และ 2 เพื่อจัดสรรที่ดินอยู่อาศัยและทำกินให้ราษฎร ตามกลไก คทช. รวมทั้งเร่งรัดฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ดังกล่าว
               4. การแก้ปัญหาหมอกควัน และ PM 2.5 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และทส. ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา แก้ไขปัญหาไฟป่าโดยกลไกภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยจัดตั้ง War Room ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ในพื้นที่เสี่ยงไฟป่า
               5. การบริหารจัดการน้ำและการเติมน้ำลงดิน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดและกลั่นกรอง แผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งเก็บกักน้ำบนดินและใต้ดิน เพื่อส่งข้อมูลให้ สทนช. ประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เสนอจัดตั้งงบประมาณ

              โอกาสเดียวกันนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบคู่มือปฏิบัติงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คู่มือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด คู่มือปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ระดับจังหวัด คู่มือเติมน้ำใต้ดิน ระดับตื้น คู่มือเกณฑ์กำหนดสำหรับการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษาอาคารประกอบ ในโครงการสร้างพื้นฐาน และคู่มือปฏิบัติงานโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระดับจังหวัด ระหว่าง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจุตพร บุรุษพัฒน์) และ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพรพจน์​ เพ็ญพาส) เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด​  นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

แกลเลอรี่