Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

“กระทรวงทรัพยากรฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การจัดทำนโยบายและแผ่นแม่บทด้านป่าไม้ ฉบับแรกของไทย"

“กระทรวงทรัพยากรฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การจัดทำนโยบายและแผ่นแม่บทด้านป่าไม้ ฉบับแรกของไทย"

วันนี้ (21 กันยายน 2563) เวลา 15.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในการร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ฉบับแรกของประเทศไทย พร้อมรับมอบต้นไม้แห่งความหวัง ที่ทุกภาคส่วนได้เขียนข้อคิดเห็นติดไว้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ สื่อมวลชน รวมทั้ง นิสิตนักศึกษา จำนวน 168 คน จาก 47 องค์กร ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและแผนแม่บทดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการแสดงความคิดเห็นนั้น มีหลากหลายประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะครอบคลุมใน 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการป่าไม้ ด้านการใช้ประโยชน์ผลผลิตและการบริหารจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ และด้านการพัฒนาระบบบริหารและองค์กรเกี่ยวกับป่าไม้

 

   นอกจากนั้น รมว.ทส. ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ได้กล่าวว่า “สิ่งที่เราทำในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เพียงแค่วิถีชีวิตของประชาชนอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของสรรพสัตว์ เพื่อให้ทั้งระบบเกิดดุลยภาพ ร่างแผนแม่บทนี้จะเป็นการบูรณาการหน่วยงานทุกกระทรวง เพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ เกิดผลกระทบกับทรัพยากรป่าไม้ให้น้อยที่สุด และมุ่งเป้าหมายในการสร้างพื้นที่ผืนป่าให้ได้ 40% ของทั้งประเทศ ซึ่งป่าไม้จะเป็นต้นทุนในการดำเนินชีวิตของประชาชนที่สำคัญ ในการแก้ปัญหาปากท้อง และแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป”

 

   สำหรับการร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งนี้นั้น ดำเนินการโดยมี ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งนับเป็นร่างแผนแม่บทการพัฒนาป่าไม้ฉบับแรกของประเทศไทย จัดทำขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

 

   นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นด้านการดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตประชาชน และระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในระยะยาว

แกลเลอรี่