Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

                                               ประกาศ

 

            สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงาน

จ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้าง ๑๓,๕๐๐ บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งดังนี้

                          ๑. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับแต่วันที่ปิดรับสมัคร)

                        ๒. ปริญญาตรีทุกสาขา

                        ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

                        ๔. พ้นพันธะทางทหาร / ไม่เป็นนักบวช นักพรต

                        ๕. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก

                        ๖. ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใดๆ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานรัฐมนตรี    

ชั้น ๑๙ (ฝ่ายพัสดุ) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ : ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๓๗ ในวันและเวลา ราชการ