Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

รมว.ทส. บันทึกคลิปวิดิโอ เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ 10 พ.ค. ปลุกสำนึกคนไทยช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลน

รมว.ทส. บันทึกคลิปวิดิโอ เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ 10 พ.ค. ปลุกสำนึกคนไทยช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลน

รมว.ทส. บันทึกคลิปวิดิโอ เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ 10 พ.ค.  ปลุกสำนึกคนไทยช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลน


วันนี้ (5 พฤษภาคม 2564) เวลา 16.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกคลิปวิดิโอ เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น โดยจะเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ในช่วงวันที่ 10 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรณรงค์ได้

สำหรับการกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ นั้น คณะรัฐมนตรีได้มี มติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก และส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง