Loading...

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ4

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ 

                  เมื่อเดือนตุลาคม 2545 ตามมาตรา 23 ที่กำหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

                  สิ่งแวดล้อม มีสำนักงานรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการ โดยเป็นกลไกสำคัญ ในการปฏิบัติงาน

                  ของรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้กำกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบาย

                  และยุทธศาสตร์ของประเทศ