Loading...

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ4

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี

 

           สำนักงานรัฐมนตรีเป็นคณะทำงานฝ่ายการเมือง มีฐานะเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีเป็น

ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรีมีเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีและ

กระทรวงในเชิงยุทธศาสตร์และการวิเคราะห์สถานการณ์ การเชื่อมโยงนโยบายของกระทรวงกับภาพรวมนโยบาย ของรัฐบาลระดับ

มหภาค การประสานนโยบายกับกระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกระทรวงเพื่อสนับสนุนรัฐมนตรีในการจัดทำนโยบาย เป้าหมาย

และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงที่รัฐมนตรีจะต้องทำข้อตกลงการทำงาน (Public Service Agreement : PSA) กับคณะกรรมการนโยบาย

ของรัฐบาล ตลอดจนจัดทำรายงานผลงานต่อรัฐบาล รัฐสภา และสาธารณชน และเป็นแกนประสานเชื่อมโยงการดำเนินนโยบายรัฐบาล

ระหว่างกระทรวง 


               ( สำนักงาน ก.พ. : แนวทางการบริหารราชการยุคใหม่ ของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และอธิบดี ; 2545 )