Loading...

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ4

โครงสร้าง/หน้าที่/ภารกิจ

โครงสร้าง/หน้าที่/ภารกิจ

 

 

          กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 กำหนด
ให้สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
          1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัย
               สั่งการ ของรัฐมนตรี 
          2. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน 
          3. ประสานงานการตอบกระทู้ถาม ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง 
         4. ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
         5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
             มอบหมายโดยให้แบ่งส่วนราชการสำคัญงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
                    1. งานบริหารทั่วไป 
                    2. กลุ่มงานประสานการเมือง 
                    3. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ