Loading...

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ6

ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 ก.ค. 66

การประเมินองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566

30 มิ.ย. 66

กิจกรรม “วิถีไทย อัตลักษณ์ไทย ใส่ผ้าไทยอย่างภาคภูมิ”

30 มิ.ย. 66

กิจกรรม การขับเคลื่อนการดำเนินการนโยบาย “No Gift Policy” จากการปฏิบัติหน้าที่

30 มิ.ย. 66

กิจกรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ

30 มิ.ย. 66

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ Do’s & Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

30 มิ.ย. 66

กิจกรรม “ลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ”

30 มิ.ย. 66

กิจกรรม “การคัดเลือก คนดีศรี สร.”

30 มิ.ย. 66

กิจกรรม ปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่หน่วยงานราชการ สำนักงานรัฐมนตรี

จำนวนทั้งหมด 17 รายการ
1 2 3 >